Privacy en disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina van droomhuis-interieur.nl;
  • Droomhuis-interieur.nl: de eigenaar van de inhoud van de webpagina;
  • U: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina op welke wijze ook gebruikt;
  • De inhoud: alle beeld- en tekstmateriaal waarvan u op de webpagina kennis neemt, waaronder de afbeeldingen, plattegronden, situatieschetsen, teksten, afbeeldingen, hyperlinks en geluids- en/of videofragmenten;
  • Schade: directe of indirecte schade ongeacht van welke aard ook, daaronder onder meer begrepen verlies van data en zaken, gederfde omzet en/of winst of enig ander economisch nadeel.

Door de webpagina te gebruiken, op welke wijze ook, stemt u in met deze disclaimer.

Droomhuis-interieur.nl spant er zich blijvend voor in dat de inhoud van de webpagina geregeld wordt geactualiseerd, wordt aangevuld en zo nodig wordt gewijzigd. Ondanks de daarbij te betrachten zorg kunnen zich in de inhoud van de webpagina onvolledigheden en/of onjuistheden voordoen.

Droomhuis-interieur.nl verleent op geen enkele wijze de garantie of zegt op geen enkele wijze toe dat de inhoud van de webpagina volledig en juist is. Zo kan de inhoud van de webpagina zoals hiervoor gedefinieerd afwijken van de realiteit. Hetzelfde geldt voor de inhoud van webpagina’s van derden die op enigerlei wijze aan de webpagina van Droomhuis-inteieur.nl is verbonden c.q. gekoppeld.

Droomhuis-interieur.nl beschouwt de inhoud van haar webpagina als een werk in de zin van de Auteurswet. Dat betekent dat aan derden niet het recht toekomt om de inhoud van de webpagina, evenals onderdelen daarvan, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Droomhuis-interieur.nl. Kennisname van de inhoud van de webpagina is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Droomhuis-interieur.nl heeft als beleid om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Om het mogelijk te maken u van diensten van Droomhuis-interieur.nl te voorzien, is het nodig dat wij specifieke informatie registreren. Alle informatie betreffende uw persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP).

Als u in de Droomhuis-interieur.nl databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u indienden via het contactformulier. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van Droomhuis-interieur.nl thuis horen, dan kunt u Droomhuis-interieur.nl vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken. Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Droomhuis-interieur.nl is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Dit wordt door uw browser op uw computer opgeslagen.